Indkaldelse til Generalforsamling i Ledøje-Smørum Håndboldklub. (LSH) :

onsdag d. 12/8  2020 kl. 1800 i Hallen

Agenda:

1.                             Valg af dirigent

2.                             Valg af stemmetæller

       3.             Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

       4.             Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder næste års budget.

       5.             Fastsættelse af kontingent.

       6.             Indkomne forslag.

       7.             Valg af:

a.                   3 bestyrelses medlemmer, Joachim Waser,  Dennis Hønholt og Helle Dagøe

                           alle  villige til genvalg.

b.                   1 formand,  Flemming, villig til genvalg.

      8               Valg til aktivitetsudvalg.

      9.              Valg af 1 revisorer (Rene Strøm villig til genvalg)

     10.             Valg af 1 revisorsuppleant

     11.             Eventuelt

                                           Generalforsamling for Håndstøtten.

Smørum d. 13/6  2020

Bestyrelsen

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen.

Ad 1   Til dirigent blev valgt Søren Norup.

Ad 2   Valg af stemmetæller blev udskudt til hvis det blev nødvendigt.

Ad 3   Bestyrelsen/Formanden fremlagde beretningen.  Den blev godkendt.

Ad 4   Regnskabet og budgettet blev fremlagt og godkendt.

Ad 5   Det blev besluttet at Bestyrelsen kunne fastsætte kontingentforhøjelse.

Ad 6   Der var ingen indkomne forslag

Ad 7a  De 3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg blev genvalgt. Helle Dagøe, Joachim Waser og Dennis Hønholt.

Ad 7b  Formand Flemming Krag-Nielsen blev genvalgt.

Ad 8   Til aktivitetsudvalget blev valgt Mathias Lindgreen

Ad 9   Til revisor blev Rene Strøm genvalgt.

Ad 10  Der blev ikke valgt en revisorsuppleant

Ad 11  Der kom adskillige forslag og forespørgsler under evt.

Orientering fra Bestyrelsen/Generalforsamlingen:

Der er juletræsfældning mandag d. 23/11.   Afhentning af træerne er lørdag d. 28/11 kl. 0900. Afhentning foretages af herresenior og damesenior.  Salg af træerne foretages af ungdomsafdelingen.

Der er julebanko mandag d. 7/12

Der bliver loppemarked i okt/nov det ligger ikke fast endnu.(evt. uge 42)

Mathias Lindgreen blev valgt til aktivitetsudvalget.  Han er sammen med bestyrelsen ansvarlig for afholdelse af  klubdage, juleafslutning og afslutning på sæsonen. Han skal have hjælp.

Ideer og forespørgsler til Bestyrelsen :

Der blev spurgt ind til hjemmesiden.  Der mangler visioner/missioner , samt vedtægterne. Bestyrelsen tog det til efterretning.

Evt. en differentieret  kontingent.  Lidt større kontingent til dem som kommer udefra. De oppebærer ikke støtte fra kommunen. Det er taget til efterretning.

Mathias og Markus Lindgreen ønsker at starte en håndboldskole. God ide.  Dennis fra Bestyrelsen arbejder sammen med dem om projektet.

Man ønskede mere information omkring hvornår der var Generalforsamling.  Evt. ved forældremøder/spillermøder.  Der er udsendt den lovpligtige 4 uger før og der var ligeledes udsendt en husker 3 dage før Generalforsamlingen.

Emnet sponsorer blev løftet.  Der blev arbejdet videre med at Søren Norup ville deltage hvis Allan Mollerup også ville være med.  Der skal udarbejdes et skriv/pamflet hvor af det fremgår hvad vi kan tilbyde og priser på de forskellige ting.

På Bestyrelsens vegne

Flemming Krag-Nielsen

Formand LSH